Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Bacheloropleidingen.nl

1. Definities
1.1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bacheloropleidingen.nl een Overeenkomst aangaat.
1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Bacheloropleidingen.nl.
1.3. Bacheloropleidingen.nl: De vennootschap welke deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart op de Overeenkomst: Bacheloropleidingen.nl of een andere tot de tot StudentServices behorende vennootschap.
1.4. Diensten: de door Bacheloropleidingen.nl aan de Afnemer op basis van de Overeenkomst te leveren diensten. Onder Diensten wordt in ieder geval verstaan: het aanbieden van advertentieruimte op een Website, het plaatsen van links naar websites op een Website, het aanbieden van mogelijkheid tot sponsoring van of participeren in (een deel van) een Website.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bacheloropleidingen.nl en de Afnemer voor levering van Diensten.
1.6. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.7. Privacy Verklaring: de door Bacheloropleidingen.nl opgestelde privacyverklaring , welke op de Website beschikbaar is en op eerste schriftelijk verzoek aan de Afnemer zal worden toegezonden.
1.8. Website: een door Bacheloropleidingen.nl aangeboden website.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding en levering van Diensten door Bacheloropleidingen.nl en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Bacheloropleidingen.nl en de Afnemer.
2.2. Bacheloropleidingen.nl heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Afnemer zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten. Met het (voortdurend) afnemen van de Diensten door de Afnemer na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Afnemer geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
2.3. Van de Algemene Voorwaarden of van één of meer in de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Bacheloropleidingen.nl en de Afnemer worden afgeweken. Bacheloropleidingen.nl wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden welke door Afnemer worden gehanteerd expliciet van de hand.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Bacheloropleidingen.nl van de mondelinge of schriftelijke opdracht van de Afnemer, danwel door schriftelijke acceptatie door de Afnemer van een door Bacheloropleidingen.nl verstrekte schriftelijke offerte.
3.2. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Diensten en acceptatie van de Afnemer door Bacheloropleidingen.nl.
3.3. Bacheloropleidingen.nl kan op verzoek van de Afnemer een schriftelijke offerte verstrekken voor de levering van de Diensten. De offerte is geldig voor de termijn welke in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal de offerte dertig (30) dagen geldig zijn.
3.4. Uitingen van Bacheloropleidingen.nl op een Website of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.

4. Vergoeding en betaling
4.1. De Afnemer zal voor de door Bacheloropleidingen.nl geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in de Overeenkomst aangewezen wijze. Partijen kunnen overeenkomen dat de voor de levering van de Diensten verschuldigde vergoeding geheel of gedeeltelijk vooruit zal worden betaald.
4.2. Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
4.3. Bacheloropleidingen.nl zal de Afnemer factureren voor de door de Afnemer verschuldigde bedragen. De Afnemer zal de facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Afnemer de facturen niet binnen dertig (30) dagen na factuurdatum heeft voldaan is de Afnemer automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Afnemer is niet gerechtigd om de aan Bacheloropleidingen.nl verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Bacheloropleidingen.nl aan
de Afnemer verschuldigde bedragen.
4.4. In geval van te late betaling heeft Bacheloropleidingen.nl het recht: (a) de levering van de Diensten op te schorten zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is en (b) de wettelijke rente vermeerderd met drie procent (3%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Bacheloropleidingen.nl is ontvangen. De Afnemer zal alle kosten vergoeden die Bacheloropleidingen.nl moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke kosten tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van EURO 150,- zullen bedragen.
4.5. In afwijking van artikel 4.3 kunnen Partijen overeenkomen dat de door de Afnemer verschuldigde bedragen via automatische incasso zullen worden voldaan, op de voorwaarden zoals vermeld in de Overeenkomst.

5. Verplichtingen Bacheloropleidingen.nl
5.1. Bacheloropleidingen.nl zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. Bacheloropleidingen.nl verplicht
zich om de afspraken in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.
5.2. Bacheloropleidingen.nl behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Afnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Afnemer toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst.
5.3. De Diensten worden door Bacheloropleidingen.nl zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
5.4. De overeengekomen startdatum van de Diensten is een streefdatum. Bacheloropleidingen.nl behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de Diensten uit te stellen. In het geval dat de startdatum door Bacheloropleidingen.nl wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Afnemer bestaan uit het alsnog leveren door Bacheloropleidingen.nl van de Diensten voor een periode
gelijk aan de overeengekomen periode danwel het leveren van vervangende Diensten aan de Afnemer, zulks in goed overleg met Afnemer.

6. Verplichtingen en beperkingen Afnemer
6.1. De Afnemer zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.
6.2. De Afnemer is verplicht de levering van de Diensten door Bacheloropleidingen.nl bij aanvang van de verlening van de Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan Bacheloropleidingen.nl, bij gebreke waarvan de Afnemer wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Afnemer een gebrek in de Diensten aan Bacheloropleidingen.nl meldt, zal Bacheloropleidingen.nl zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.
6.3. Het is de Afnemer niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
6.4. Het is de Afnemer onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:
a. het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
b. het doen van onrechtmatige uitlatingen;
c. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
d. het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
e. het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door Bacheloropleidingen.nl aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;
f. het aannemen van een valse identiteit;
g. het beperken van derden in de mogelijkheid de door Bacheloropleidingen.nl aangeboden diensten en/of het Internet te gebruiken.
6.5. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.
6.6. Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van advertenties en/of het plaatsen van links erkent de Afnemer volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen. De Afnemer vrijwaart Bacheloropleidingen.nl voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen.

7. Privacy
7.1. Bacheloropleidingen.nl zal de Diensten aanbieden en de gegevens van de Afnemer verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring. Afnemer geeft hierbij toestemming aan Bacheloropleidingen.nl voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van de Afnemer.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. Bacheloropleidingen.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Afnemer verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bacheloropleidingen.nl.
8.2. Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Bacheloropleidingen.nl jegens de Afnemer, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door de Afnemer aan Bacheloropleidingen.nl voor de overeengekomen Diensten betaalde vergoedingen (exclusief BTW).
8.3. De Afnemer vrijwaart Bacheloropleidingen.nl voor alle schade en/of claims van derden verband houden met of voortvloeiend uit
(a) het gebruik van de Diensten door de Afnemer en
(b) het handelen en/of nalaten van de Afnemer in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
8.4. De aansprakelijkheid van Bacheloropleidingen.nl gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van advertentieruimte, zoals overeengekomen met de wederpartij, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de advertenties. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Bacheloropleidingen.nl zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie. De aansprakelijkheid van Bacheloropleidingen.nl is hoe dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de geplaatste advertenties.

9. Duur, beëindiging en ontbinding
9.1. De Overeenkomst tussen Bacheloropleidingen.nl en de Afnemer wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde periode. Indien geen periode wordt overeengekomen zal de Overeenkomst worden aangegaan voor een periode van één (1) jaar.
9.2. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen zal de Overeenkomst na het verstrijken van de in artikel 9.1 bedoelde periode automatisch voor een zelfde periode worden verlengd, tenzij de Overeenkomst door één der partijen tenminste één (1) maand voor het verstrijken van deze periode schriftelijk wordt opgezegd.
9.3. Bacheloropleidingen.nl is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Afnemer (a) niet kredietwaardig wordt geacht door Bacheloropleidingen.nl en/of (b) indien de Afnemer een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
9.4. Bacheloropleidingen.nl is gerechtigd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (a) de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; (b) het faillissement van de Afnemer is aangevraagd; (c) de Afnemer in surseance van betaling verkeert; of (d) er surseance van betaling voor de
Afnemer is aangevraagd.

10. Overmacht
10.1. Bacheloropleidingen.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Bacheloropleidingen.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht is Bacheloropleidingen.nl niet gehouden enige door de Afnemer als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.
10.2. Zodra de situatie van overmacht langer dan drie (3) maanden heeft geduurd, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst per omgaande schriftelijk te beëindigen.

11. Intellectuele Eigendom
11.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Bacheloropleidingen.nl in het kader van de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Bacheloropleidingen.nl of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Afnemer verleent Bacheloropleidingen.nl aan de Afnemer een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.
11.2. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens welke de Afnemer aan Bacheloropleidingen.nl verstrekt in het kader van de Overeenkomst, blijven berusten bij de Afnemer of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door Bacheloropleidingen.nl verleent de Afnemer aan Bacheloropleidingen.nl een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Afnemer vrijwaart Bacheloropleidingen.nl voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Bacheloropleidingen.nl van de door de Afnemer aan Bacheloropleidingen.nl verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

12. Diversen
12.1. De inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst.
12.2. Bacheloropleidingen.nl mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
12.3. Bacheloropleidingen.nl mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer. Bacheloropleidingen.nl zal de Afnemer schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de levering van de Diensten is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de levering van de Diensten zullen, indien tussen Bacheloropleidingen.nl en de Afnemer geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 
© 2024 MBAOpleidingen.nl - Educational Media